• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

O projektu

Začarovaný kruh

Zemědělský svaz ČR se rozhodl řešit jeden z klíčových problémů současného zemědělství – nezajištěnou generační obměnu pracovníků a ne příliš pozitivní vnímání zemědělství v očích veřejnosti. Z mnoha absolvovaných jednání je patrné, že popularita zemědělství jako takového je rozhodujícím faktorem při volbě budoucího povolání a nenaplněné zemědělské obory na středních odborných školách jasně deklarují, že za pár let bude jen minimum kvalifikovaných pracovníků.

Cíl a pilíře projektu

Komplexním cílem projektu je zvýšení atraktivity zemědělského sektoru napříč cílovými skupinami, které jsou tři – děti na základních školách a jejich rodiče, žáci středních škol a široká veřejnost. Tento komplexní cíl stojí na třech základních pilířích projektu, které současně tvoří základní oblasti projektových aktivit:

I. Zemědělství na základních školách (součást Rámcových vzdělávacích programů)

II. Propagace zemědělství - aktivity směřující ke zvýšení informovanosti o zemědělství v obecné i konkrétní rovině, o jeho významu a pochopení souvislostí mezi zemědělskou výrobou, potravinami a životním prostředím

III. Střední odborné zemědělské školství

3 pilíře
Kompletní znění projektu ke stažení ve formátu .pdf zde.

Zemědělství na Základních školách

Dlouhodobým cílem projektu je začlenit na základní školy do stávajícího průřezového tématu „Environmentální výchova“ více zemědělské tematiky se zaměřením na základní funkce zemědělství. Zemědělství je v tomto tématu již částečně zahrnuto, ale pouze okrajově v souvislosti s půdou, krajinou či způsobem hospodaření na půdě. Tyto informace chceme zdůraznit, rozšířit a zajistit jejich důležitost a tím u dětí vypěstovat zájem o tento obor.

Působení na děti již na základních školách považujeme za klíčový postup ke změně ve vnímání zemědělství. Má-li se začít měnit vztah veřejnosti k zemědělství, je třeba začít působit již v raném věku.

Podnětem k tomuto kroku bylo mimo jiné navázání spolupráce s irskou neziskovou organizací AgriAware, která nám poskytla k překladu ilustrované školní pracovní sešity o zemědělství, které jsou vhodné jako atraktivní pomůcka k vyučování i pro volný čas. Sešity s názvem Zemědělství žije! Učíme se o zemědělství a o životě na venkově jsou 4 úrovňové, dle věku žáků a jsou k nahlédnutí v sekci „ke stažení“ na našem webu.

Mimo školních sešitů můžeme poskytnout tematické podklady pro výuku – obrázkové materiály, kreslené příběhy, fotografie, soutěže, hry, dále můžeme zajistit výlety do zem. podniků a na rodinné farmy, připravit naučné stezky o zemědělství, zajímavé přednášky apod. Materiály jsou k dispozici na našem webu v sekci „ke stažení“.

Propagace zemědělství

Zajišťování doprovodného naučně osvětového programu především pro děti, ale i pro širokou veřejnost s cílem zvýšit povědomí o základních funkcích zemědělství a jeho důležitosti.

S naším projektem se zaměřujeme především na propagaci zemědělství prostřednictvím třech druhů akcí:

  • Zemědělské výstavy – účast na zemědělských výstavách a zajištění doprovodného naučně informačního programu pro návštěvníky.
  • Den otevřených dveří v zemědělských podnicích – „otevření“ zemědělského podniku veřejnosti a zajištění naučně informativního programu nejen pro rodiny s dětmi s cílem přiblížit a ukázat veřejnosti skutečný zemědělský provoz. Více o DOD v samostatném materiálu.
  • Soutěž v zemědělských dovednostech v Českých Budějovicích (v rámci veletrhu Vzdělání a řemeslo), Jízda zručnosti s traktorem a vlekem a Zemědělská olympiáda.

V souvislosti s propagací zemědělství je důležité získání neinvestiční dotace ze strany MZe. Dotace nám umožní realizovat více akcí než v loňském roce, projekt bude mít také vlastní webové stránky a větší mediální podporu. Dotace se explicitně vztahuje na materiální zajištění naučných aktivit pro děti a mládež, takže díky ní budeme moci pořídit dostatečnou materiálně technickou základnu pro zajištění všech plánovaných akcí. Dotace nám jistě pomůže projekt uvést v život a připravit zázemí pro jeho časově neohraničené pokračování.

Střední odborné zemědělské školství

Cílem v této oblasti je podněcovat efektivnější a užší spolupráci mezi zemědělskými školami a zemědělskými podniky s cílem zvýšení kvality absolventů. Vzhledem k tomu, že ještě spousta studentů zemědělských škol neví, zda se v budoucnu budou věnovat zemědělství, je nutné je k tomuto oboru zlákat. Je třeba klást důraz na požadavky praxe – zaměstnavatelé tedy musí být schopni vyjádřit své kvalifikační požadavky na budoucí pracovníky a komunikovat o tomto se školami. Zaměstnavatelé musí vyvolávat poptávku po kvalifikovaných pracovnících a pomoci s propagací zemědělských oborů na středních školách.

Je nutné si uvědomit dlouhodobý charakter celého projektu, a proto mohou být výsledky patrné až za několik let. Jsme však přesvědčeni o tom, že podpora českého zemědělství nestojí pouze na systémových opatřeních, ale také na celkovém vnímání tohoto oboru širokou veřejností.