• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

ZEMĚDĚLSKÝ SVAZ ČR

logo - Zemědělský svaz ČRJsme nevládní neziskovou organizací, jejíž cílem je sdružovat fyzické a právnické osoby podnikající v zemědělství a poskytovat jim potřebnou podporu a informační zázemí. Snažíme se hájit zájmy zemědělských podnikatelů a prosazovat je vůči státním orgánům a dalším třetím stranám. Našimi členy je necelých 900 zemědělských subjektů hospodařících na téměř 1 142 tis. ha zemědělské půdy po celé České republice.

Svým členům poskytujeme mnoho služeb, které jim usnadňují podnikání v oblasti zemědělské prvovýroby i navazujících odvětvích (především zpracování a odbyt zemědělských produktů). Jedná se o vysoce kvalitní a individuální poradenství v oblasti podnikového práva, životního prostředí, v dotační politice a zaměstnavatelských záležitostech.

Našimi hlavními prioritami je podpora živočišné výroby, produkčního zemědělství a v současnosti také pomoc při zajišťování generační obměny v zemědělství. Právě tato oblast je momentálně jedním z klíčových problémů celého sektoru.

Více informací o struktuře ZS ČR, jeho fungování a konkrétních poskytovaných službách naleznete na jeho webových stránkách.

Naše veřejné působení

Jsme členem organizací COPA (Committee of Professional Agricultural Organisations) a COGECA (General Committee for Agricultural Cooperation in the European Union) - nadnárodních nevládních zemědělských organizacích. Prostřednictvím těchto organizací se účastníme důležitých jednání v Bruselu ohledně společné zemědělské politiky a snažíme se vyjednávat rovné podmínky pro české zemědělce.

Jsme členem Rady hospodářské a sociální dohody (tripartity) a aktivně se účastníme jejích pravidelných jednání, kde se snažíme zviditelňovat sektor zemědělství v rámci národního hospodářství a zdůrazňovat jeho specifické požadavky.

Jsme aktivními členy Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a v rámci našeho členství se účastníme projektu "Posilování bipartitního dialogu v odvětví", v němž zastupujeme stranu zaměstnavatelů a společně s odbory se snažíme nalézt vhodné pracovně-právní podmínky a oboustranně uspokojivou spolupráci.

Jako sociální partner jsme zapojeni v projektu MŠMT "Pospolu" - projekt zaměřený na podporu spolupráce podniků a odborných škol.

Jsme zastoupeni v tzv. Sektorové radě pro zemědělství, která pracuje v rámci Národní soustavy kvalifikací na vytváření kvalifikačních standardů jednotlivých profesí a povolání.