• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Výstava o životním prostředí v Kolíně

22. - 25. duben


Výstava o životním prostředí v Kolíně

 

Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Kolíně zve veřejnost na výstavu o životním prostředí zaměřenou na environmentální výchovu dětí, mládeže, ale i dospělých, kterou pořádá k oslavě Dne Země ve dnech 22. – 25. dubna 2015 v prostorách Městského společenského domu v Kolíně a na Karlově náměstí. Záštitu nad akcí převzal pan místostarosta Mgr. Michael Kašpar. Slavnostní zahájení proběhne dne 22. dubna 2015 v 9:00 hod.

Výstava je opět koncipována jako jedna velká poznávací soutěž, po jejímž úspěšném zvládnutí budou soutěžící podle svých znalostí odměněni. Soutěže budou z oblasti dendrologie a dendrometrie, entomologie, chovatelství, lesnictví, myslivosti, nakládání s odpady, ochrany přírody, ochrany ovzduší, povodňové ochrany, péče o handicapované živočichy, posuzování provozní bezpečnosti dřevin, rybářství, včelařství, zahrádkaření, zemědělství a zoologie.

Akce je příležitostí prezentovat svojí činnost spojenou se životním prostředím a zemědělstvím. Může se jednat o činnosti zájmových svazů, ale i firem a příspěvkových organizací spojených s těmito obory. Soutěžní stanoviště zaměřené na poznávání ryb našich vod již tradičně připraví Český rybářský svaz, Středočeský územní svaz. Na výstavě budou dále svoji činnost prezentovat Český svaz včelařů se soutěží „Co znáš o včelách“ a Český svaz chovatelů, okresní organizace Kolín, který připraví zajímavou soutěž v poznávání zvířat. Český zahrádkářský svaz Kolín pak představí zajímavostmi ze zahrádkaření a soutěž se zaměřením na téma jarní květiny a semena rostlin.

Zemědělství zblízka

Další zajímavá soutěž, organizovaná samostatně v atriu radnice, bude probíhat na stanovišti FARMA, kterou připraví Ing. Karel Horák ze Žehuně. Těšit se můžete na mláďata velkých hospodářských zvířat. Na modelu skutečné dojnice bude možné vyzkoušet šikovnost prstů při dojení. Farmu doplní drobné hospodářské zvířectvo „ze dvora“ pana Vojtěcha Dvořáka, Ing. Zdeňka Pánka a pana Luboše Zdvořáka a na odlehčení bude probíhat soutěž společnosti Polabské mlékárny, a.s. ve florballu. Ing. Ivo Rus z Regionálního muzea v Kolíně se zaměří na rekordy české fauny.

Zemědělský svaz České republiky v rámci projektu Zemědělství žije! představí zemědělství z pohledu nezbytnosti pro výrobu potravin a ukáže cesty jednotlivých produktů z pole až na náš stůl, ale také práci zemědělců včetně výroby krmiv. Na děti tak budou čekat poznávačky hospodářských zvířat, zemědělských strojů a sušených plodin včetně semínek mnoha druhů zemědělských plodin. Děti se  seznámení s jednotlivými obory zemědělství,  ale také  se dozví, jaké potraviny a krmiva pochází z jakých zemědělských surovin. Zemědělskou soutěž vkusně doplní výstava modelů zemědělských strojů zapůjčených Ing. Zdeňkem Pánkem.

S ohledem na přírodu

Tradičně silně zastoupeným odvětvím je odpadové hospodářství. Soutěže zaměřené na toto téma zorganizují společnosti ASEKOL s. r. o., AVE Kolín s.r.o., ECOBAT s.r.o., EKO-KOM, a. s. Mezi stálice na naší akci patří soutěžní stanoviště Psího útulku v Kolíně a nebude chybět ani letos. Společnost SAFE TREES, s.r.o. přestaví důležitost hodnocení stromů ve městech v rámci projektu Stromy pod kontrolou a seznámí veřejnost s postupem prací na inventarizaci stromů v Kolíně.

Nová soutěž Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze bude zaměřena na škůdce lesních dřevin. Návštěvníci se tu dozvědí informace o jejich vývojových cyklech, potravě, způsobu napadení porostů a ochraně lesa před těmito škůdci. Nejznámější druhy kůrovců budou umístěny pod binolupou a k vidění bude také sbírka vzorků kůry ze stromů napadených jednotlivými druhy kůrovců.  Dále se zde budete moci seznámit s některými méně známými druhy zvěře žijící v České republice a s některými africkými a asijskými druhy zvěře.

Studenti Středního odborného učiliště z Čáslavi zajistí aranže hlavního podia i jednotlivých soutěžních stanovišť rostlinným materiálem zapůjčeným společností PARKON s.r.o. a zároveň soutěžní stanoviště zaměřené na poznávání šišek jehličnatých dřevin. Péči o handicapované živočichy a nové Ekocentrum Huslík představí Záchranná stanice v Pátku. Můžete se těšit i na živé volně žijící živočichy. Velmi pravděpodobně se o ukázku práce s dravci postará 21. základna taktického letectva Čáslav.

Odbor životního prostředí a zemědělství si pro vás na hlavním podiu přichystá lesní soutěžní stanoviště, kde dostanete příležitost prokázat znalosti z poznání lesa, hub, ale i produktů dřevozpracovatelského průmyslu. Po několika letech opět zařadíme velmi populární a zároveň poměrně těžkou soutěž v poznávání dřevin dle větviček.

Ukázka řemesel a myslivost

Tradičně svou činnost představí dřevořezbář pan Vlastimil Patera, kovorytec pan Jaroslav Smrčka a tuto dvojici doplní manželé Bartlovi s ukázkou pletení košíků a ošatek a pan Havlík s ukázkou výroby dřevěného kuchyňského náčiní s paní Janatovou, která ukáže ruční pletení.  

Nesoutěžní, ale jistě zajímavé stanoviště připraví společnost Veolia Energie Kolín, a.s. Akvária a další ryby na výstavu zapůjčí Ing. Štěpán Romočuský z Rybářství Miškovice.

Pevné místo na naší akci má také chovatelská přehlídka trofejí. Z myslivosti budou k vidění i trofeje zvěře ulovené v mysliveckém roce 2014 na území obcí s rozšířenou působností Český Brod a Kolín. S mysliveckou tématikou souvisí také myslivecká hudba, kterou předvedou na slavnostním zahájení studenti České lesnické akademie Trutnov. Okresní myslivecký spolek v Kolíně zajistí soutěž se zaměřením na stopování zvířat a sledování pobytových stop zvěře.

Moderní technika

Samostatnou soutěží bude střelba na laserové střelnici firmy S – servis bke, s.r.o., zastoupené Ing.  Antonínem Brzobohatým, kde tři nejlepší střelci do 15 let věku obdrží za svoji zručnost poháry. Pro dospělé připraví tato firma možnost zastřílet si na simulátoru švédské výroby SimWay. Jde o zařízení vyšší třídy používané pro výcvik ve střelbě, trénink i relaxační střelbu. Na výstavě bude probíhat střelba na divoká prasata. Pravděpodobně i zde bude probíhat soutěž. V době psaní tohoto článku jednáme s potenciálními sponzory o bližších podmínkách soutěže a cenách pro vítěze.

Mezi další novinky na výstavě budou patřit dvě stanoviště firmy GEFCO ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. První bude umístěno ve spodní části Karlova náměstí, kde bude umístěn elektřinou napájený vůz a autopřepravník s motorem EURO 6 a přítomná hosteska bude připravena odpovídat na otázky kolemjdoucích.

V prostorách Městského společenského domu pak bude touto firmou připravena soutěž na téma vývoje motorů s ohledem na jejich šetrnost k životnímu prostředí. Také Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ÚO Kolín, stanice Kolín bude na naší akci novinkou a zaměří své stanoviště na ochranu před povodněmi. Na náměstí bude umožněna prohlídka záchranného vozidla a postaveny protipovodňové zábrany. V prostorách Městského společenského domu pak bude umístěno soutěžní stanoviště, kde návštěvníci uplatní informace získané na náměstí.

 

Doufáme, že si návštěvníci odnesou nejen drobné dárky, ale především mnoho nových informací a znalostí.

Výstava bude otevřena 22. až 24. dubna 2015 od 9:00 do 17:00 hod. a v sobotu 25. dubna 2015 od 9:00 do 12:00 hod.

S hladkým průběhem akce nám v letošním roce opět pomohou studenti a pedagogický sbor Střední školy obchodní z Kolína IV, Štáralky, za což jim patří velké poděkování.

Zároveň bychom touto cestou chtěli poděkovat také všem sponzorům, kteří svými finančními i věcnými dary přispěli k možnosti uspořádat již osmý ročník výstavy.  

Podrobnější program bude, stejně jako plakát, zveřejněn v průběhu měsíce dubna na webových stránkách města Kolína www.mukolin.cz.

 

Ing. Martin Gregor, DiS., OŽPZ MěÚ Kolín